contact us | campaign tools |   follow us  
Facebook-Every Child Twitter-Every Child
 
English | 简体中文 | Tagalog | Français | 한국어 | ਪੰਜਾਬੀ | Tiếng Việt         

panel_image5.gif

Các quyền của con tôi

Dạy cho con tôi biết về các quyền của trẻ thì giúp được trẻ như thế nào?

Là cha mẹ, quý vị hiểu rõ con mình nhất và trong cương vị là người thích hợp nhất để bảo đảm cho con quý vị có tất cả những gì trẻ cần để sống và phát triển tại Canada.

Quy Ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền của Trẻ Em (UNCRC) là một thỏa thuận quốc tế mà Canada và hầu hết các nước trên thế giới đã ký. Quy ước này ghi rằng mỗi người dưới 18 tuổi cần phát triển và sống một cuộc sống khỏe mạnh.

Tại Canada mỗi trẻ và thiếu niên dưới 18 tuổi, kể cả thiếu niên di dân, đều có quyền được bảo vệ theo UNCRC.

Có ít nhất là bốn điều trong những điều sau đây có đặc biệt đề cập đến thiếu niên di dân và mới đến định cư:
 
 
Điều 2: Tất cả trẻ em và thiếu niên đều được hưởng các quyền của các em, bất luận chủng tộc, tôn giáo, khả năng, bất cứ gì các em nghĩ hoặc nói ra, mà không bị kỳ thị.
Điều 14: Thiếu niên có quyền nghĩ và tin những gì các em nói ra và thực hành bất cứ tôn giáo nào do các em chọn.
Điều 22: Chính quyền phải bảo đảm cho thiếu niên tỵ nạn hưởng cùng các quyền như trẻ em sinh tại nước đó.
Điều 30: Trẻ em và thiếu niên có quyền học và sử dụng ngôn ngữ và phong tục của gia đình các em.

Dạy cho trẻ em về các quyền (và trách nhiệm) của các em giúp tăng thêm lòng tự trọng của các em, mức tham gia ở nhà và ở trường, và càng tôn trọng người khác hơn nữa. Khi trẻ em hiểu được các quyền của mình thì các em khó có thể bị hiếp đáp và sẽ bênh vực người khác. Như thế các em sẽ trở thành công dân tốt của Canada và thế giới.